Artist Portfolios > Samantha Sirianni

Horse on top of Thigh. By Samantha Sirianni
Sam is at Korpus Thursdays & Saturdays: samanthasirianni@gmail.com
@samsirianni

Horse tattoo by Sam
Horse on thigh by Samantha
2015